NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Regulamin serwisu internetowego aces.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.aces.pl oraz ze sklepu internetowego dostępnego w tym serwisie.

 2. Serwis internetowy działający pod adresem https://www.aces.pl jest serwisem prowadzonym przez ACES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ulicy Łużyckiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848394, posiadająca NIP 5862289573, REGON 222060600 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych.

 3. Z momentem rozpoczęcia korzystania ze Serwisu Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Klient ma możliwość kontaktu z ACES sp. z o.o. w każdy ze wskazanych poniżej sposobów:

  • listownie – wysyłając korespondencję na adres: ACES sp. z o.o., ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia,

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając wiadomość e-mail na adres aces@aces.pl,

  • telefoniczne pod numerem telefonu: +48 58 622 63 50,

  • poprzez formularz kontaktowy dostępny na Serwisie.

   

§ 2
Definicje

 1. Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

  • ACES - ACES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ulicy Łużyckiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848394, posiadająca NIP 5862289573, REGON 222060600 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych,

  • Formularz kontaktowy – usługa świadczona przez ACES drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania skierowanego do ACES za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie,

  • Klient - Konsument - osoba fizyczna, która zawarła z ACES umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarła z ACES umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  • Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta osoba fizyczna, która zawarła z ACES umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarła z ACES umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,

  • Klient - Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z ACES umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarła z ACES umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu w celach bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tą osobę,

  • Klient – każdy podmiot tj. Klient - Konsument, Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Klient - Przedsiębiorca, który zawał z ACES umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarł z ACES umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu,

  • Konto Klienta – usług świadczona przez ACES drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na przypisaniu Klientowi indywidualnego loginu i hasła, która umożliwia zbieranie i przechowywanie danych przekazanych przez Klienta ACES za pośrednictwem formularza rejestracji Konta Klienta dostępnego w Serwisie, jak również danych dotyczących historii Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie internetowym,

  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aces.pl,

  • Sklep internetowy – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

  • Towar – każdy towar dostępny w Sklepie internetowym,

  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego polegające na wskazaniu rodzaju oraz ilości zamawianego Towaru, a także określenia sposobu dostawy,

  • Zamówienia międzynarodowe - Zamówienia, w odniesieniu do których miejsce dostawy wskazane przez Klienta znajduje się na terytorium innego kraju Unii Europejskiej niż Rzeczpospolita Polska,

  • Sprzedaż Towarów na odległość – umowa sprzedaży przez którą ACES zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić ACES cenę, przy czym umowa ta zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

  • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610),

  • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
    

§3
Rodzaje i zakres świadczonych usług. Warunki świadczenia usług.

 1. ACES świadczy drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem Serwisu następujące usługi na rzecz Klientów:

  • sprzedaż Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu,

  • Usługa - Konto Klienta,

  • Usługa - Formularz kontaktowy.

 1. Do prawidłowego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu Klient we własnym zakresie musi zapewnić sobie dostęp do komputera spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

  • dostęp do sieci Internet,

  • system operacyjny: Windows oraz Mac OS X i OS X,

  • przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji [100]), Mozilla Firefox (od wersji [100]), Opera (od wersji [100]), Safari (od wersji [17]), iOS Safari (od wersji [17]), Android Browser (od wersji) [120]),

  • włączona obsługa JavaScript i Cookies,

  • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.

 

§4
Rejestracja Konta Klienta

 1. W celu zakupu Towarów dostępnych Sklepie internetowym nie jest konieczna rejestracja Konta Klienta.

 2. Klient może założyć Konto Klienta w celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie w zakładce „Nowy użytkownik”, a następnie dokonać aktywacji Konta Klienta za pośrednictwem linku aktywacyjnego wysłanego na adres poczty e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 3. Konto Klienta może założyć i posiadać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi Konto Klienta może założyć, a następnie nim zarządzać, osoba uprawniona do działania w imieniu danego podmiotu lub posiadająca umocowanie udzielone przez taką osobę.

 5. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Konta Klienta między ACES, a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług na zasadach szczegółowo wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter bezterminowy, jednakże Klient może w każdej chwili usunąć swoje Konto, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem zawartej umowy.

 6. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 7. ACES nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta.

 8. Klient może w każdym czasie usunąć samodzielnie Konto Klienta lub zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta do ACES. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta ACES jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Konta Klienta, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Klienta.

 9. ACES jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu do Konta Klienta, jeśli Klient w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także ze względów bezpieczeństwa. ACES jest zobowiązany do powiadomienia Klienta o fakcie zablokowania jego Konta. Konto Klienta powinno zostać odblokowane przez ACES niezwłocznie po ustaniu przyczyny, dla której zostało ono zablokowane.

 

§5
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. ACES w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy.

 2. Ceny towarów w Sklepie internetowym są cenami brutto (tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług - VAT), wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 3. ACES realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia międzynarodowe realizowane są po uprzednim uzgodnieniu z Klientem warunków oraz kosztów dostawy zamówień zagranicznych. Proponowane warunki realizacji zamówienia detalicznego zagranicznego będą każdorazowo uzgadniane z Klientem drogą mailową. Po akceptacji warunków przez Klienta, zamówienie będzie realizowane zgodnie z tymi warunkami.

 4. Przedmiotem sprzedaży są towary nowe, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem.

 5. ACES oświadcza, iż Towary, które oferuje do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, podlegają naturalnemu zużyciu i nie odpowiada za zmianę parametrów zamówionego Towaru wynikającą z jego naturalnego zużycia eksploatacyjnego, która nastąpi po odbiorze Towaru przez Klienta.

 6. Przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia danego Towaru ACES przedstawi Klientowi następujące informacje:

  • informacje dotyczące rodzaju zamawianego Towaru zawierające opis podstawowych cech i właściwego zamawianego Towaru,

  • wartość zamówionego Towaru wraz z podatkami, kosztem dostarczenia zamówionego Towaru (z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu) oraz podsumowanie łącznej wartości zamówionego Towaru z wybraną opcją dostawy,

  • informacje o sposobie i terminie zapłaty,

  • informacje o sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez ACES.

 7. Klient po wybraniu Towaru powinien wskazać liczbę zamawianych Towarów, następnie wybrać opcję „do koszyka”.

 8. W celu finalizacji zamówienia z poziomu koszyka należy kliknąć przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. Klient będzie poproszony o wypełnienie danych kontaktowych. Jeżeli Klient ma już założone konto dane zostaną wypełnione automatycznie. Nie ma konieczności zakładania konta w celu realizacji zamówienia. Konieczne jest wybranie sposobu dostawy i płatności, a także potwierdzenia zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności. Jeżeli wszystkie dane są poprawne Klient zostanie przeniesiony do podsumowania zamówienia. Pod podsumowaniem zamówienia znajduje się przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. W przypadku wybrania płatności Przelewy24 Klient zostanie przeniesiony bezpośrednio do płatności.

 9. Po zrealizowaniu płatności Klient zostanie z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego do podstrony z podsumowaniem złożonego Zamówienia.

 10. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia Zamówienia. Brak uiszczenia przez Klienta płatności za Zamówienie na rachunek bankowy ACES w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia. W takiej sytuacji Klient może w każdym czasie złożyć ponownie Zamówienie.

 11. Wszystkie Towary oznaczone w Sklepie internetowym jako produkty dostępne mogą zostać zamówione przez Klienta, chyba ACES zamieścił komunikat, że dany Towar jest chwilowo niedostępny. Możliwa jest również sytuacja, w której dostępność Towaru uległa zmianie od chwili złożenia Zamówienia do czasu jego realizacji, w takim przypadku ACES jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o braku dostępności danego Towaru i dokonania niezwłocznego zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została uiszczona, chyba że Klient wyrazi zgodę na częściową realizację Zamówienia (np. przy zamówieniu przez Klienta w ramach jednego Zamówienia kilku Towarów).

 12. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie e-maila z prośbą o anulowanie Zamówienia na adres e-mail: sklep@aces.pl. Zamówienie może być anulowane pod warunkiem, że nie zostało przekazane do wysyłki.

 

§6
Realizacja Zamówienia

 1. Po potwierdzeniu przez ACES przyjęcia Zamówienia, zostaje ono przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zostaje wysłane automatycznie po jego dokonaniu na adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. W przypadku gdy ACES będzie miał wątpliwości co do prawidłowości danych Klienta podanych w formularzu zamówienia, ACES może wstrzymać przyjęcie i realizację Zamówienia. W takiej sytuacji ACES niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

 3. Klient i ACES są związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.

 4. Do zamówionego Towaru każdorazowo dołączone zostaje potwierdzenie dokonania zakupu w postaci paragonu lub faktury (wystawianej na żądanie Klienta). W celu wystawienia faktury Klient jest zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym nr NIP Klienta musi zostać podany nie później niż przy składaniu Zamówienia. ACES nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych do faktury. Klientowi - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz Klientowi - Przedsiębiorcy ACES dołącza do Zamówienia wyłącznie fakturę.

 5. Czas przygotowania Zamówienia wynosi maksymalnie 2 (dwa) dni robocze, a przesyłki są wysyłane następnego dnia po przygotowaniu chyba, że z przyczyn niezależnych od ACES nie jest możliwa wysyłka Zamówienia w tym terminie, w takiej sytuacji ACES poinformuje Klienta o wydłużonym czasie realizacji Zamówienia, wskazując jednocześnie przewidywany czas realizacji Zamówienia. Przewidywany czas dostawy Zamówienia to od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Maksymalny termin dostawy Towarów nie może przekroczyć terminu 30 (trzydziestu) dni roboczych.

 

§7
Dostawa zamówień

 1. Zamówienia będą realizowane poprzez dostawę do miejsca wskazanego przez Klienta na koszt Klienta, chyba że Strony inaczej uzgodniły. Koszt przesyłki zależy od rodzaju oraz ilości zamówionego Towaru. Koszt dostawy jest określony przed złożeniem Zamówienia w formularzu Zamówienia w sekcji „Dostawa”. Klient może odebrać Zamówienie bezpośrednio z magazynu ACES. Adres odbioru zostanie podany po uprzednim uzgodnieniu odbioru osobistego drogą mailową lub telefoniczną zgodnie z §1 pkt. 4.

 2. Klient jest zobowiązany zapewnić odbiór Zamówienia przez osobę upoważnioną. W razie wątpliwości w przypadku Klientów – Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz Klientów - Przedsiębiorców uważa się, że każda z osób wykonujących pracę na rzecz takiego Klienta lub przebywająca na terenie prowadzenia przez niego działalności, jest upoważniona do odbioru Zamówienia. Klient – Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Przedsiębiorca może upoważnić wskazane wyraźnie przez niego osoby do odbioru Zamówienia, ale musi powiadomić o tym ACES. Postanowienia powyższe dotyczą także dostawy do innego podmiotu wskazanego w Zamówieniu przez Klienta.

 3. Klient jest zobowiązany zapewnić, że osoba odbierająca Towar podpisze odpowiedni dokument wydania w sposób umożliwiający jej identyfikację.

 4. Przy rozładunku Klient jest zobowiązany sprawdzić ilość dostarczonego Towaru i stan jego opakowań. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, gdy dostawa odbywa się transportem zewnętrznym, Klient jest zobowiązany do wpisania uwag do listu przewozowego.

 5. W przypadku, gdy dostawa realizowana będzie przez przewoźnika wybranego przez Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na rzecz Klienta z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ACES nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu, w szczególności zaś ACES nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w dostawie Towaru.

 6. W przypadku gdy dostawa Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta będzie niemożliwa lub znacznie utrudniona, w szczególności z uwagi na gabaryt zamówionego Towaru, ograniczoną dostępność dróg lokalnych lub też ograniczenia bądź zakazy wynikające z przepisów prawa miejscowego, a Klient nie poinformował ACES o tych okolicznościach w formie dokumentowej najpóźniej z chwilą złożenia Zamówienia, wszelkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem Zamówienia do miejsca dostawy ponosi Klient.

 

§8
Reklamacje Klientów - Konsumentów
oraz Klientów – Przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów - Konsumentów oraz Klientów - Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 2. ACES ponosi odpowiedzialność wobec Klientów - Konsumentów oraz Klientów - Przedsiębiorców na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności ACES, tj. 2 (dwóch) lat od wydania towaru, Klient – Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jest zobowiązany zawiadomić ACES o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

  • wysyłając reklamację za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby ACES,

  • wysyłając reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres aces@aces.pl,

  • ustnie do protokołu w lokalu ACES znajdującym się w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 10.

 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

  • określenie reklamowanego Towaru,

  • numer zamówienia oraz dowód zakupu reklamowanego Towaru,

  • opis niezgodności Towaru i termin w jakim niezgodność towaru została dostrzeżona,

  • żądanie reklamującego,

  • datę wniesienia reklamacji,

  • podpis zgłaszającego reklamację.

 5. W celu umożliwienia ACES rozpatrzenia reklamacji, Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres siedziby ACES. W przypadku uznania roszczeń reklamującego za zasadne ACES zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia reklamowanego Towaru.

 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ACES niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla tego klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez ACES albo ACES nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 7. Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez ACES usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez tego klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ACES. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby tego klienta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.

 8. Klient – Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 9. ACES jest zobowiązany do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

 10. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

 11. W przypadku, gdy ACES nie uzna reklamacji, a Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza się z decyzją ACES, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. ACES informuje, że istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

§10
Reklamacje Klientów - Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów – Przedsiębiorców.

 2. ACES ponosi odpowiedzialność wobec Klientów - Przedsiębiorców za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży w zakresie określonym kodeksem cywilnym.

 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności między postanowieniami niniejszego paragrafu, a pozostałymi postanowieniami Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego paragrafu.

 4. Klient - Przedsiębiorca w razie zauważenia jakichkolwiek wad Towaru lub jakichkolwiek szkód lub szkód w urządzeniach lub instalacjach, w których zastosowano Towar, winien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od ich zauważenia zawiadomić o tym ACES oraz równocześnie wykonać dokumentację fotograficzną. Reklamacja – pod rygorem nieważności – powinna zostać zgłoszona na piśmie (doręczonym osobiście lub też wysłanym pocztą lub w drodze wiadomości mailowej) albo też w drodze mailowej na adres: aces@aces.pl.

 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko (lub nazwę) i adres podmiotu zgłaszającego reklamację,

  • określenie reklamowanego Towaru,

  • numer zamówienia oraz dowód zakupu reklamowanego Towaru,

  • opis niezgodności Towaru i termin w jakim niezgodność towaru została dostrzeżona,

  • żądanie reklamującego,

  • datę wniesienia reklamacji,

  • podpis zgłaszającego reklamację.

 6. Klient - Przedsiębiorca przed zastosowaniem Towaru winien sprawdzić jego stan fizyczny, w szczególności czy Towar w opakowaniu nie nosi cech zawilgocenia, zamoknięcia, zbrylenia, itp. W razie stwierdzenia takich nieprawidłowości, Klient - Przedsiębiorca winien wykonać dokumentację fotograficzną i zgłosić reklamację w terminie i sposób określony powyżej w ust. 4 i ust. 5 Klient – Przedsiębiorca jest wówczas zobowiązany do powstrzymania się z zastosowaniem danych Towarów do czasu rozpatrzenia przez ACES zgłoszonej reklamacji.

 7. W razie przekroczenia terminu zgłoszenia reklamacji określonego powyżej w ust. 4 Klient - Przedsiębiorca traci możliwość powoływania się na te wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

 8. Klient - Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że reklamacje zgłoszone ustnie (w tym także za pośrednictwem telefonu), a nie potwierdzone następnie w sposób określony powyżej w ust. 4
  i ust. 5, nie będą uwzględniane i w takim wypadku traci on możliwość powoływania się na zgłoszone w ten sposób wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

 9. Klient - Przedsiębiorca zobowiązuje się współdziałać z ACES w procesie reklamacyjnym oraz udzielać mu wszelkich wyjaśnień dotyczących zastosowania Towarów, w tym w szczególności zobowiązuje się wypełniać przedstawione przez niego zgłoszenia reklamacyjne, udostępniać wykonaną dokumentację fotograficzną, a także inne dokumenty, których przedstawienia zażąda ACES. Klient - Przedsiębiorca zapewni także ACES oraz osobom działającym na jego zlecenie, a także przedstawicielom zakładu ubezpieczeń, dostęp do urządzeń lub instalacji, w których zostały użyte Towary.

 10. O ile Klient - Przedsiębiorca zgłosił wady danego Towaru, a w jego posiadaniu pozostały jeszcze niezużyte partie tego Towaru, powinien je zabezpieczyć dla celów postępowania reklamacyjnego i poinformować o tym ACES.

 11. ACES, o ile w toku postępowania reklamacyjnego będzie to konieczne, może zlecić wykonanie dodatkowych badań i analiz pozostałości Towarów, opakowań lub też urządzeń bądź instalacji, w których zostały użyte Towary, a także może zlecić wykonanie ekspertyzy przez niezależnych ekspertów. O ile okaże się, że reklamacja była nieuzasadniona, koszty tych badań, analiz oraz ekspertów obciążają Klienta-Przedsiębiorcę.

 12. ACES ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę wyrządzoną Klientowi - Przedsiębiorcy na skutek tego, że sprzedane mu Towary okazały się wadliwe. Odpowiedzialność ACES ograniczona jest jednak do wartości brutto Towaru, który okazał się wadliwy.

 13. Odpowiedzialność ACES z tytułu doradztwa przy doborze Towarów lub też ich stosowaniu, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywistych, wyrządzonych przez ACES z winy umyślnej.

 14. ACES po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego powiadamia Klienta - Przedsiębiorcę o jego wyniku. W razie nie uwzględnienia reklamacji, Klient - Przedsiębiorca może skierować sprawę na drogę postepowania mediacyjnego, pojednawczego lub też sądowego.

 15. W razie gdy Klient - Przedsiębiorca kupuje od ACES Towary celem dalszej odsprzedaży, Klient - Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że jest sam odpowiedzialny z tytułu rękojmi wobec dalszych nabywców Towaru i musi we własnym zakresie w razie zgłoszenia przez nich wad, przeprowadzić postępowanie reklamacyjne.
   

§ 11
Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Klientów - Konsumentów lub Klientów - Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 2. Klientowi – Konsumentowi lub Klientowi - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z ACES za pośrednictwem Sklepu internetowego w terminie
  14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3

 3. . Prawo odstąpienia dotyczy jednak wyłącznie Towaru, którego pierwotne opakowanie nie zostało otwarte. Wyłączenie prawa odstąpienia jest spowodowane właściwością Towarów, z uwagi na art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumentów. Towar po otwarciu adsorbuje zanieczyszczenia z powietrza, cieczy, wody, gazów, co powoduje że traci pierwotne właściwości i staje się rzeczą ulegającą szybkiego zepsuciu.

 4. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzymał Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 5. Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować ACES w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.

 6. Oświadczenie Klienta - Konsumenta lub Klienta - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy nie wymaga formy szczególnej, w tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do niniejszego Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za dochowany, gdy Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał ACES oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu.

 7. W razie odstąpienia od umowy ACES zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od Klienta - Konsumenta lub Klienta - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów dostawy towaru poniesionej przez Klienta – Konsumenta lub Klienta Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia Towaru.

 8. ACES może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta - Konsumenta lub Klienta - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Klienta - Konsumenta lub Klienta - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania.

 9. Zwrotu płatności ACES dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać Towar albo przekazać go ACES lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował ACES o odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem 14 (czternastu) dni od złożenia oświadczenia odstąpieniu od Umowy.

 11. Zwracany Towar powinien być w pierwotnym nienaruszonym opakowaniu (zgodnie z pkt. 3 powyżej), a także w stanie niezmienionym.

 

§ 12
Formularz kontaktowy

 1. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi kontakt z ACES za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

 2. Umowa dotycząca świadczenia przez ACES usługi Formularz kontaktowy zawierana jest na czas oznaczony z chwilą wypełnienia przez Klienta formularz kontaktowego i ulega rozwiązaniu z momentem udzielenia odpowiedzi przez ACES.

 3. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Klient dokonuje następujących czynności:

  • wypełnia Formularz kontaktowy dostępny w Serwisie w zakładce „Kontakt” poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu oraz wskazanie treści zapytania,

  • potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,

  • potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a,

  • potwierdza chęć kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Zadaj pytanie”.

 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 5. Klient zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu
  e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 6. ACES zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania usługi Formularz kontaktowy w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

§ 13
Przedsiębiorcy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Klientów – Przedsiębiorców.

 2. W przypadku wystąpienia rozbieżności między postanowieniami niniejszego paragrafu, a pozostałymi postanowieniami Regulaminu stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 3. ACES jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem – Przedsiębiorcą w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient – Przedsiębiorca powinien zapoznać się dokładnie z opisem Towaru dostępnym w Sklepie internetowym oraz we własnym zakresie i na własny koszt dokonać oceny, jak również wykonać wszelkie badania i analizy, czy zamawiane Towary umożliwiają mu osiągnięcie założonych przez niego celów gospodarczych lub realizację planowanych przedsięwzięć, jak również czy zamawiany Towar jest zgodny z wewnętrznymi regulacjami bądź procedurami obowiązującymi u Klienta – Przedsiębiorcy. Przez złożenie Zamówienia Klient – Przedsiębiorca potwierdza, że Towary odpowiadają jego potrzebom, jest świadomy ich właściwości i celu przeznaczenia.

 5. Rozładunek Towarów zamówionych przez Klienta - Przedsiębiorcę obciąża Klienta. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi na Klienta – Przedsiębiorcą z chwilą rozpoczęcia rozładunku (w przypadku dostaw w formule DAP oraz CPT Incoterms 2020). W przypadku formuły EXW Incoterms 2020, gdzie klient sam odbiera towar, ryzyko przechodzi na klienta w momencie odbioru towaru z magazynu ACES.

 6. Przy rozładunku (lub dla EXW Incoterms 2020 odpowiednio załadunku) Klient - Przedsiębiorca jest zobowiązany sprawdzić ilość dostarczonego Towaru i stan jego opakowań, przy czym sprawdzenie masy Towaru przy pomocy wagi będzie uwzględniane tylko wówczas gdy waga posiada aktualny atest potwierdzający jej legalizację. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, gdy dostawa odbywa się transportem zewnętrznym, Klient - Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpisania uwag do listu przewozowego.

 7. Klient - Przedsiębiorca w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia dostawy Towarów, sprawdzi ilość dostarczanego Towaru, stan jego opakowań, a także – o ile pozwalają na to opakowania – również właściwości samego Towaru. Jeśli Klient - Przedsiębiorca nie zgłosi wad w tym zakresie, w tym terminie, traci możliwość powoływania się na te wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

 8. ACES nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji Zamówienia, jeżeli zwłoka ta nie wynika z jego wyłącznej winy, w szczególności gdy przyczyną tej zwłoki jest nie dostarczenie Towaru przez jego producenta lub dystrybutora.

 9. Klient - Przedsiębiorca nie jest uprawniony do cesji jakichkolwiek wierzytelności wobec ACES wynikających z umów sprzedaży Towarów, a także wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży Towarów albo też roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.

 10. ACES i Klient - Przedsiębiorca zobowiązani są do niezwłocznego informowania na piśmie lub mailem o każdej zmianie adresów oraz adresów mailowych w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od jego zmiany.

 11. Oświadczenie wysłane listem poleconym na adres wskazany przez daną Stronę lub też na adres podany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, uważa się za złożone najpóźniej po upływie 14 dni od dnia dostarczenia, choćby Strona, do której oświadczenie jest skierowane, nie odebrała listu poleconego albo nie wskazała nowego adresu mailowego, chyba że inne postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

 12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy ACES, a Klientem – Przedsiębiorcą zostaną poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę ACES.

 

§ 14
Przetwarzanie danych osobowych

 1. ACES przetwarza dane osobowe Klientów w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, utrzymywania Konta Klienta, a także świadczenia usługi Formularza kontaktowego.

 2. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
   

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go w Serwisie.

 2. ACES jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany nie mogą naruszać praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w Regulaminie.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Klientów o zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści w Serwisie.

 4. ACES nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, jeżeli wynika ono z siły wyższej lub innych przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarii systemu teleinformatycznego.

 5. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego stosuje się prawo polskie.

 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 7. Wszelki spory mogące na tle niniejszego Regulaminu poddaje się jurysdykcji sądów polskich.

 

Załączniki:
 1. Formularz odstąpienia od umowy