NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

1. Dane administratora sklepu
Sklep internetowy, działający pod adresem www.aces.pl prowadzony jest przez ACES Sp. z o.o., ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia, wpisane przez  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000848394, kapitał zakładowy 100.000 PLN, NIP: 5862289573, Regon 222060600.

2. Przedmiot transakcji
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów pokazanych i opisanych na stronach internetowych www.aces.pl poprzez sieć Internet dla odbiorców znajdujących się na terenie Polski. Oferta zamieszczona na stronach internetowych aces.pl ma charakter informacyjny co do ceny, wyglądu, składu artykułu, wyposażenia i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu.

3. Ceny
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.aces.pl są wyrażone w złotych polskich i są podawane za jednostkę oraz za opakowanie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

4. Składanie zamówień
Zamówienia są składane przez www.aces.pl. Moment złożenia zamówienia na stronach internetowych sklepu przez klienta jest momentem zawarcia umowy pomiędzy klientem i sklepem. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana w języku polskim. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o szczegółach zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy kupna-sprzedaży realizowane jest przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką  specyfikacji zamówienia.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji
W przypadku zamówień płatnych przelewem przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez sklep informacji o potwierdzeniu złożonego zamówienia i zrealizowaniu płatności.

6. Wycofanie zamówienia
Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie e-maila z prośbą o anulowanie zamówienia na adres e-mail: sklep@aces.pl. Zamówienie może być anulowane pod warunkiem, że nie zostało wcześniej wysłane.

7. Termin realizacji zamówienia
Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania zamówienia w sklepie internetowym + czas dostawy. Czas przygotowania zamówienia w sklepie to maksymalnie 2 dni robocze. Przesyłki są wysyłane następnego dnia po przygotowaniu. Czas dostawy zależy od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki (patrz następny punkt). W przypadku kiedy sklep nie może zrealizować zamówienia, nie może zrealizować zamówienia w całości lub możliwe jest opóźnienie realizacji zamówienia, do klienta bezzwłocznie wysyłany jest e-mail z informacją o stanie realizacji. Klient podejmuje decyzje o sposobie dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Formy płatności
Płatność za zamówione towary realizowana jest wyłącznie przelewem bankowym na konto sklepu. Zamówienia, których płatność nie wpłynie na konto sklepu w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, będą usuwane z systemu - do zamawiającego zostanie w takim wypadku wysyłany e-mail z informacją o braku wpłaty i usunięciu zamówienia.

9. Reklamacje
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres sklepu Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do reklamowanego towaru należy dołączyć wypełniony Dokument Reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania. Towar reklamowany zostaje wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku gdy jest to już niemożliwe (towary niepowtarzalne, zmiana asortymentu), sklep zwraca kupującemu równowartość ceny produktu lub oferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru kupującego. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem niezbędnym uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy
Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni  odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (ACES Sp. z o. o., ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia, aces@aces.pl) o decyzji dotyczącej odstąpienia w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie to może w szczególności zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres aces@aces.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik do regulaminu.

Mając na uwadze, że dostarczane przez nas Towary są stosowane również do celów spożywczych, a nadto muszą być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach gdyż adsorbują zanieczyszczenia z powietrza, cieczy, wody, gazów, a uszkodzenie nawet niewielkie worka powoduje niemożność ich ponownej sprzedaży z uwagi na konieczność ochrony zdrowia, prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 pkt 5) Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […]w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.” Oznacza to, że zwrotowi nie podlegają Towary, których opakowanie zostało naruszone/ otwarte.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot środków nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przesyłki zwrotnej z towarem. Jest on realizowany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, o ile nie wskazano inaczej.

Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie na adres wskazany poniżej, nie później niż 14 dni od dnia, w którym przesłano nam informację o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru spoczywają na Kliencie.

Magazyn ACES
Ul. Wejherowska 85
84-217 Szemud

11. Prawa autorskie
Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji w innych miejscach bez zgody sklepu. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na stronach sklepu należą do ich właścicieli.

12. Polityka prywatności
Kupujący wypełniając na stronach sklepu formularz rejestracyjny z danymi osobowymi, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę ACES Sp. z o.o.. w Gdyni, ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia właściciela sklepu. Dane klientów nie są w jakikolwiek sposób przekazywane lub udostępniane innym podmiotom gospodarczym, są  wykorzystywane jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma możliwość wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania na stronach sklepu po zalogowaniu na swoje konto.

13. Ewentualne spory
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Do pobrania:
Wzór formularza odstąpienia od umowy