NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Ogólne warunki sprzedaży hurtowej ACES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni

Pobierz PDF »

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) są stosowane przy sprzedaży złóż filtracyjnych takich jak węgiel aktywny, piasek filtracyjny, żwir filtracyjny oraz inne (zwanych dalej łącznie „Towarami”) oferowanych przez ACES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848394, posiadającej NIP 5862289573, REGON 222060600 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych (zwaną dalej „Sprzedającym”) na rzecz przedsiębiorców tj. osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej mieści się na terenie jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej i którzy dokonują zakupu w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako „Kupujący”).

1.2. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, chyba że Strony uzgodnią wyraźnie inaczej. Postanowienia umów i porozumień zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

1.3. Wszystkie zmiany, uzupełnienia, zawiadomienia lub oświadczenia składane przez Strony w związku z zawarciem umowy lub też jej realizacją powinny być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone drugiej Stronie: osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem lub drogą elektroniczną w formie skanu pisma, albo też powinny mieć formę wiadomości mailowej.

1.4. Kupujący przed złożeniem zamówienia i kupieniem Towarów od Sprzedającego, we własnym zakresie i na własny koszt dokona oceny, jak również wykona wszelkie badania i analizy, czy zamawiane Towary umożliwiają mu osiągnięcie założonych przez niego celów gospodarczych lub realizację planowanych przedsięwzięć oraz czy zamawiany Towar jest zgodny z wewnętrznymi regulacjami bądź procedurami obowiązującymi u Kupującego. Przez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że Towary odpowiadają jego potrzebom, jest świadomy ich właściwości i celu przeznaczenia.

1.5. Oferty i warunki handlowe, upusty i rabaty, w tym w szczególności informacje w zakresie dotyczącym ceny za Towar, odbiegającej od cenników stosowanych powszechnie przez Sprzedającego, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego, chronioną prawnie na podstawie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 

2. Zamówienia i sprzedaż

2.1. Sprzedaż Towarów następować będzie na podstawie zamówień złożonych przez Kupującego, w tym również poprzez akceptację złożonej uprzednio przez Sprzedającego oferty. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną w formie skanu pisma, a także w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

2.2. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji jest uzgodnienie warunków handlowych, w tym w szczególności formy i sposobu płatności.

2.3. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, w razie gdy:

  1. Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek należności z wcześniej dokonanych zakupów Towarów od Sprzedającego lub też innych zobowiązań wobec Sprzedającego,

  2. Kupujący lub którykolwiek z jego wierzycieli złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości, o otwarcie postępowania naprawczego, lub też o wszczęcie wobec Kupującego postępowania restrukturyzacyjnego,

  3. wspólnicy Kupującego podjęli uchwałę o jego rozwiązaniu i postawieniu go w stan likwidacji,

  4. sytuacja finansowa Kupującego pogorszyła się w takim stopniu, że grozi niewypłacalnością Kupującego,

  5. wobec Kupującego prowadzone jest postępowanie sądowe o zapłatę z powództwa jakiegokolwiek innego wierzyciela, bez względu na etap tego postępowania,

  6. wobec Kupującego wszczęte zostało jakiekolwiek postepowanie egzekucyjne,

  7. Kupujący wpisany został do Krajowego Rejestru Dłużników lub ujawniony jako nierzetelny dłużnik w innym biurze informacji gospodarczej.

2.4. O odmowie realizacji zamówienia, Sprzedający informuje Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni złożenia zamówienia.

2.5. W razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej w pkt. 2.3 po złożeniu zamówienia a przed jego realizacją przez Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać się z jego realizacją, chyba że Kupujący zapłaci całą cenę za zamówionym Towar z góry.

2.6. Na żądanie Kupującego Sprzedający wystawi certyfikat jakości zamówionego Towaru. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia żądania wystawienia certyfikatu jakości Towaru nie później niż z chwilą złożenia zamówienia pod rygorem odmowy wystawienia certyfikatu przez Sprzedającego.

2.7. Sprzedający oświadcza, iż Towary, które oferuje do sprzedaży, podlegają naturalnemu zużyciu i nie odpowiada za zmianę parametrów zamówionego Towaru wynikającą z jego naturalnego zużycia eksploatacyjnego, która nastąpi po odbiorze Towaru przez Kupującego.

2.8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych zamówionego Towaru, pod warunkiem, że nie wpływa to na użyteczność Towaru.
 

3. Realizacja zamówień

3.1. Zamówienia będą realizowane poprzez odbiór osobisty Towaru z magazynu ACES. Dane do odbioru towaru (numer referencyjny, adres magazynu) zostaną przekazane po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Istnieje możliwość organizacji przez ACES dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego na koszt Kupującego. Warunki realizacji transportu zostaną przedstawione na życzenie Klienta wraz z ofertą handlową.

3.2. Kupujący jest zobowiązany zapewnić odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną. W razie wątpliwości uważa się, że każda z osób wykonujących pracę na rzecz Kupującego lub przebywająca na terenie prowadzenia przez niego działalności, jest upoważniona do odbioru Towarów. Kupujący może upoważnić wskazane wyraźnie przez niego osoby do odbioru Towaru, ale musi powiadomić o tym Sprzedającego. Postanowienia powyższe dotyczą także dostawy do innego podmiotu wskazanego w zamówieniu przez Kupującego.

3.3. Kupujący jest zobowiązany zapewnić, że osoba odbierająca Towar podpisze odpowiedni dokument wydania w sposób umożliwiający jej identyfikację.

3.4. Rozładunek Towarów obciąża Kupującego. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku.

3.5. Przy rozładunku Kupujący jest zobowiązany sprawdzić ilość dostarczonego Towaru i stan jego opakowań, przy czym sprawdzenie masy Towaru przy pomocy wagi będzie uwzględniane tylko wówczas gdy waga posiada aktualny atest potwierdzający jej legalizację. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, gdy dostawa odbywa się transportem zewnętrznym, Kupujący jest zobowiązany do wpisania uwag do listu przewozowego.

3.6. Kupujący w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia dostawy Towarów, sprawdzi ilość dostarczanego Towaru, stan jego opakowań, a także – o ile pozwalają na to opakowania – również właściwości samego Towaru. O ile Kupujący nie zgłosi wad w tym zakresie, w tym terminie, traci możliwość powoływania się na te wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

3.7. Kupujący nie jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zwrotnego nabycia niewykorzystanego Towaru. Sprzedający jest jednak uprawniony, w szczególnych przypadkach do odebrania Towaru od Kupującego na podstawie odrębnie ustalonych warunków.

3.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji zamówienia, jeżeli zwłoka ta nie wynika z jego wyłącznej winy, w szczególności gdy przyczyną tej zwłoki jest niedostarczenie Towaru przez jego producenta lub dystrybutora.

3.9. W przypadku, gdy dostawa realizowana będzie przez przewoźnika wybranego przez Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na rzecz Kupującego z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu, w szczególności zaś Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu, jak również za opóźnienie w dostawie Towaru.

3.10. W przypadku gdy dostawa Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego będzie niemożliwa lub znacznie utrudniona, w szczególności z uwagi na gabaryt zamówionego Towaru, ograniczoną dostępność dróg lokalnych lub też ograniczenia bądź zakazy wynikające z przepisów prawa miejscowego, a Kupujący nie poinformował Sprzedającego o tych okolicznościach w formie dokumentowej najpóźniej z chwilą złożenia zamówienia, wszelkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem Towaru do miejsca dostawy ponosi Kupujący.
 

4. Realizacja Zamówień międzynarodowych

4.1. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się wyłącznie do zamówień, w odniesieniu do których miejsce dostawy wskazane przez Kupującego znajduje się na terytorium innego kraju niż Rzeczpospolita Polska (zwanych dalej jako Zamówienia międzynarodowe).

4.2. W przypadku wystąpienia rozbieżności między postanowieniami niniejszego punktu, a pozostałymi postanowieniami OWS stosuje się postanowienia niniejszego punktu.

4.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie do Zamówień międzynarodowych stosuje się postanowienia punktu 3 niniejszego Regulaminu.

4.4. Do dostawy Zamówień międzynarodowych stosuje się reguły Incoterms 2020. Przy realizacji Zamówień międzynarodowych Sprzedający dopuszcza możliwość zastosowania następujących reguł Incoterms 2020:

  1. EXW,

  2. CPT,

  3. DDP.

4.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że koszty dostawy Zamówienia będą się różnić w zależności od wybranej reguły Incoterms 2020.

4.6. Wyboru właściwej dla danej umowy sprzedaży reguły Incoterms 2020 dokonuje Kupujący po przedstawieniu przez Sprzedającego proponowanych warunków oraz kosztów dostawy. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu przedstawienia warunków oraz kosztów dostawy. Kupujący musi potwierdzić warunki i koszty dostawy zamówienia zaproponowane przez Sprzedającego w formie dokumentowej w terminie 7 dni od otrzymania od Sprzedającego informacji w tym zakresie. Brak akceptacji przez Kupującego kosztów i warunków dostawy zamówienia wskazanych przez Sprzedającego w terminie 7 dni od otrzymania informacji w tym zakresie będzie skutkował anulowaniem zamówienia przez Sprzedającego. W terminie 7 (siedmiu) dni od anulowania zamówienia Sprzedający dokona zwrotu na rzecz Kupującego otrzymanych od niego płatności na rachunek bankowy Kupującego.
 

5. Stosowanie Towarów

5.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe zastosowanie Towarów przez Kupującego.

5.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zalecenia bądź rady udzielane przez Sprzedającego dotyczące zasad stosowania Towarów udzielane są przez Sprzedającego są z należytą starannością oraz aktualną wiedzą Sprzedającego, jednakże nie gwarantują one uzyskania z góry określonego rezultatu lub też wyniku ekonomicznego prowadzonej przez Kupującego działalności. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzeń, instalacji itp., w których zostały zastosowane Towary przez Kupującego.

5.3. W razie wątpliwości co do stosowania Towarów, o ile wątpliwości tych nie można wyjaśnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracyjnych Kupujący winien sformułować na piśmie lub drogą mailową zapytanie do Sprzedającego.

5.4. Po odebraniu Towarów, Kupujący zobowiązuje się przed ich zastosowaniem przechowywać je zgodnie z ich właściwościami oraz obowiązującymi przepisami. W razie naruszenia zasad przechowywania Towarów przez Kupującego, Sprzedający jest wolny od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne tych Towarów.
 

6. Reklamacje

6.1. Kupujący w razie zauważenia jakichkolwiek wad Towaru lub szkód w urządzeniach lub instalacjach, w których zastosowano Towar, winien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od ich zauważenia zawiadomić o tym Sprzedającego oraz równocześnie wykonać dokumentację fotograficzną. Reklamacja – pod rygorem nieważności – powinna zostać zgłoszona na piśmie (doręczonym osobiście lub też wysłanym pocztą lub w drodze wiadomości mailowej) albo też w drodze mailowej na adres: aces@aces.pl

6.2. Kupujący przed zastosowaniem Towaru winien sprawdzić jego stan fizyczny, w szczególności czy Towar w opakowaniu nie nosi cech zawilgocenia, zamoknięcia, zbrylenia, itp. W razie stwierdzenia takich nieprawidłowości, Kupujący winien wykonać dokumentację fotograficzną i zgłosić reklamację w terminie i sposób określony powyżej w pkt. 6.1. Kupujący jest wówczas zobowiązany do powstrzymania się z zastosowaniem danych Towarów do czasu rozpatrzenia przez Sprzedającego zgłoszonej reklamacji.

6.3. W razie przekroczenia terminu zgłoszenia reklamacji określonego powyżej w pkt. 6.1 lub 6.2, Kupujący traci możliwość powoływania się na te wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

6.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że reklamacje zgłoszone ustnie (w tym także za pośrednictwem telefonu), a nie potwierdzone następnie w sposób określony powyżej w pkt. 6.1, nie będą uwzględniane i w takim wypadku traci on możliwość powoływania się na zgłoszone w ten sposób wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

6.5. Kupujący zobowiązuje się współdziałać ze Sprzedającym w procesie reklamacyjnym oraz udzielać mu wszelkich wyjaśnień dotyczących zastosowania Towarów, w tym w szczególności zobowiązuje się wypełniać przedstawione przez niego zgłoszenia reklamacyjne, udostępniać wykonaną dokumentację fotograficzną, a także inne dokumenty, których przedstawienia zażąda Sprzedający. Kupujący zapewni także Sprzedającemu oraz osobom działającym na jego zlecenie, a także przedstawicielom zakładu ubezpieczeń, dostęp do urządzeń lub instalacji, w których zostały użyte Towary.

6.6. O ile Kupujący zgłosił wady danego Towaru, a w jego posiadaniu pozostały jeszcze niezużyte partie tego Towaru, powinien je zabezpieczyć dla celów postępowania reklamacyjnego i poinformować o tym Sprzedającego.

6.7. Sprzedający, o ile w toku postępowania reklamacyjnego będzie to konieczne, może zlecić wykonanie dodatkowych badań i analiz pozostałości Towarów, opakowań lub też urządzeń bądź instalacji, w których zostały użyte Towary, a także może zlecić wykonanie ekspertyzy przez niezależnych ekspertów. O ile okaże się, że reklamacja była nieuzasadniona, koszty tych badań, analiz oraz ekspertów obciążają Kupującego.

6.8. Zgłoszona reklamacja nie upoważnia Kupującego do wstrzymania płatności za wszelkie kupione od Sprzedającego Towary.

6.9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę wyrządzoną Kupującemu na skutek tego, że sprzedane mu Towary okazały się wadliwe. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest jednak do wartości brutto Towaru, który okazał się wadliwy.

6.10. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu doradztwa przy doborze Towarów lub też ich stosowaniu, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywistych, wyrządzonych przez Sprzedającego z winy umyślnej.

6.11. Sprzedający po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego powiadamia Kupującego o jego wyniku. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Kupujący skierować sprawę na drogę postepowania mediacyjnego, pojednawczego lub też sądowego.

6.12. W razie gdy Kupujący kupuje od sprzedającego Towary celem dalszej odsprzedaży, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest sam odpowiedzialny z tytułu rękojmi wobec dalszych nabywców Towaru i musi we własnym zakresie w razie zgłoszenia przez nich wad, przeprowadzić postępowanie reklamacyjne.
 

7. Opóźnienia w płatnościach.

7.1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za nabyte od Sprzedającego Towary. Terminy płatności określane są w fakturach wystawianych przez Sprzedającego. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

7.2. W razie opóźnienia w zapłacie, Sprzedającemu przysługują odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

7.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru sprzedanego Kupującemu, który nie został jeszcze zużyty i sprzedany dalej, do czasu uiszczenia przez Kupującego całości ceny. W razie opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny za dany Towar, Kupujący udziela Sprzedającemu upoważnienia do wejścia na teren prowadzenia przez niego działalności i zabrania Towaru, za który cena nie została zapłacona. Z czynności tych zostanie sporządzony odpowiedni protokół, a koszty odebrania ponosi Kupujący.

7.4. O ile Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części ceny za nabyte Towary, Sprzedający jest uprawniony – w drodze dodatkowego oświadczenia – postawić w stan wymagalności wszelkie pozostałe należności wobec Kupującego z tytułu ceny za nabyte Towary, o ile termin płatności ceny za dany Towar jest dłuższy niż 14 (czternaście) dni. Postawienie w stan natychmiastowej wymagalności tych pozostałych należności następujące w drodze oświadczenia Sprzedającego, a należności te stają się wymagalne w terminie 4 (czterech) dni od dnia odebrania przez Kupującego przesyłki lub pierwszego awizowania przesyłki pocztowej kierowanej do Kupującego (o ile jej wcześniej nie odebrał), a jeżeli oświadczenie to jest wysyłane droga mailową – w terminie 4 (czterech) dni od dnia wysłania przez Sprzedającego wiadomości mailowej zawierającej oświadczenie do Kupującego.

7.5. W razie opóźnienia w płatnościach, Kupujący w nadzwyczajnych sytuacjach może ubiegać się o zawarcie z Kupującym ugody lub zmianę terminu płatności. Warunkiem zawarcia ugody lub też zmiany terminu płatności jest od razu przedstawienie przez Kupującego zabezpieczeń płatności ceny. Złożenie wniosku nie wstrzymuje jednak płatności ceny.

7.6. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek swoich wierzytelności wobec Sprzedającego, z wierzytelnościami Sprzedającego z tytułu ceny za sprzedane Towary. Postanowienie to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Kupujący uzyska prawomocne orzeczenie sądowe przeciw Sprzedającemu.
 

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Kupujący nie jest uprawniony do cesji jakichkolwiek wierzytelności wobec Sprzedającego wynikających z umów sprzedaży Towarów, a także wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży Towarów albo też roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.

8.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie będzie to miało wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku, gdy takie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie ma wpływ na ogólny charakter Umowy łączącej Strony, Strony dołożą wszelkich starań, aby niezwłocznie, w dobrej wierze wynegocjować ważne, zgodne z prawem postanowienie zastępcze, które będzie miało zasadniczo identyczny skutek gospodarczy i będzie zapewniało Stronom zasadniczo porównywalne korzyści na warunkach, które nie będą w sposób istotny bardziej uciążliwe dla Stron niż pierwotne postanowienie.

8.3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania na piśmie lub mailem o każdej zmianie adresów oraz adresów mailowych w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od jego zmiany.

8.4. Oświadczenie wysłane listem poleconym na adres wskazany przez daną Stronę lub też na adres podany w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 8.3 powyżej, uważa się za złożone najpóźniej po upływie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia, choćby Strona, do której oświadczenie jest skierowane, nie odebrała listu poleconego albo nie wskazała nowego adresu mailowego, chyba że inne postanowienia niniejszych Warunków stanowią inaczej.

8.5. Sądem właściwym dla sporów z umów sprzedaży Towarów oraz dla roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takich umów, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady Towarów, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

8.6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWS stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Pobierz PDF »