Čišćenje uz pomoć aktivnog ugljenja moguće je zahvaljujući iskorištavaju pojave adsorpcije. Jednostavno rečeno ovo je proces nakupljanja čestica plinova ili tekućina na površini krutine koji nazivamo adsorbentom.

Ovisno o vrsti interakcije adsorpcija se dijeli na:

  • fizičku adsorpciju – temelji se na molekulskim interakcijama: Van der Waalsovim silama
  • kemijsku adsorpciju – do interakcije između molekula i adsorbata dolazi putem kemijskih reakcija

Vrstu adsorpcije možemo odrediti na temelju:

Topline procesa – niska za fizičku adsorpciju, ali visoka za određene reakcije u slučaju kemisorpcije.

Reverzibilnosti procesa – supstancija adsorbirana putem fizičkih interakcija lako se može ukloniti u procesu regeneracije, dok je uklanjanje kemijski adsorbiranog sloja teško i zahtijeva stroge uvjete.

Debljine adsorpcijskih slojeva – za fizičku adsorpciju njihova debljina može odgovarati zbroju nekoliko promjera molekula adsorbata (uz odgovarajuće vrijednosti tlaka i temperature), dok prilikom kemisorpcije nastaju jednomolekularni slojevi.

Zahvaljujući visokom stupnju čistoće te jednostavnosti uporabe aktivni je ugljen adsorbent koji ima široku primjenu. Adsorpcija ne uzrokuje promjene u kemijskom sastavu očišćenog materijala, pa se ta svojstva aktivnih ugljena iskorištavaju u mnogim tehnološkim procesima.

Zahvaljujući specijalističkom znanju na polju adsorpcijskih procesa te višegodišnjem iskustvu inženjerijskog osoblja, ACES Sp. z o.o. omogućuje pronalaženje odgovarajuće vrste aktivnog ugljena tako da dobiveni rezultati pročišćavanja u potpunosti zadovoljavaju očekivanja naših klijenata.

Vidi također: